กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางฉวีวรรณ คงยัง
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2
เบอร์โทร : 090-4853650

นางสาวลลิษา แก้วประสงค์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1
เบอร์โทร : 063-156-1996

นายธีระพงษ์ ร่วมพันธ์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1
เบอร์โทร : 098-017-6987

นางสาวกรรณิการ์ ชูบุญทอง
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/2
เบอร์โทร : 089-290-6429

นายลักษฎากรณ์ พรหมหีต
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1

นายธนพล เชื้อจักร
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1