กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวรัตนาภรณ์ เพ็ชรรัตน์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1
เบอร์โทร : 081-328-5479

นางฉวีวรรณ คงยัง
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2
เบอร์โทร : 090-4853650

นางสาวลลิษา แก้วประสงค์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1
เบอร์โทร : 063-156-1996

นายปฎิพัทธ ศรีเเสง
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1
เบอร์โทร : 081-609-1264

นายธีระพงษ์ ร่วมพันธ์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1
เบอร์โทร : 098-017-6987

นางสาวกรรณิการ์ ชูบุญทอง
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/2
เบอร์โทร : 089-290-6429