ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
30 ก.ย. 62 ถึง 01 ต.ค. 62 สอบปลายภาค 1/2562
ห้องเรียนประจำชั้น วิชาการ