คณะกรรมการสถานศึกษา
คณะกรรมการสถานศึกษา

คณะกรรมการสถานศึกษา


1. นายสมพร อินทรมณี

2. นายเจริญ ขำแก้ว

3. นายปรีชา พุดดำ

4. นางพวงรัตน์ เหรัญญะ

5. นายสุวรรณ ศิริกุล

6. นายจิระศักดิ์ คงขันธ์

7. นายสนิท มีสุขศรี

8. นายเสกสรรค์ เพชรคก

9. นายจักรินทร์ โกละกะ

10. นางสาวสุนิสา ไกรวงค์

11. นายทรงเกียรติ อนันตมาศ

12. นางสาวกันยารัตน์ บัวทอง

13. นายวิระศักดิ์ จันทรธนู